• هر گونه نظرات، پیشنهادات و انتقادات مفید خود را با در میان بگذارید:

  • harmanproject2016@gmail.com

  • @miningengg

  • https://t.me/miningengg

  • @harman94

    (https://t.me/harman94)