بررسی دقت آنالیزها

بررسی دقت آنالیز ها توسط روش های محاسباتی(تامپسون و هوارث)

براي تعيين خطاي اندازه گيري آناليزهاي شيميايي، تعدادی از نمونه ها مورد آنالیز تکراری قرار میگیرند. اين نمونه ها  مي توانند بيانگر خطاي آناليز باشند.

در پروژه های ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای دقت اندازه گیریها که در واقع همان قابلیت تکرار آزمایش با نتایج مشابه است در مقایسه با صحت از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.

روش رايج براي بررسي دقت آناليزها استفاده از روش گرافيکي تامپسون- هوارث است که با استفاده از نرم افزار Excel قابل انجام است.

در نمودار تامپسون- هوارث مقدار ميانگين دوبار اندازه‌گيري بر روي محور افقي و تفاضل دو مقدار اندازه‌گيري شده بر روي محور عمودي پياده مي‌شود. تلاقي ‌اين دو به صورت نقطه‌اي در دستگاه مختصات لگاريتمي نمايش داده مي‌شود. در دستگاه مختصات دو خط مایل براي خطاي 10% و 1% رسم می شوند. سپس نقاط بر روي دياگرام مشخص شده و در صورتي كه 90% نمونه‌ها زير خط 10% و 99% از آن‌ها زير خط 1% قرار گيرند دقت دستگاه در حد مجاز يعني 10% برآورد مي‌گردد.

علاوه بر روش فوق يك روش ساده براي محاسبه خطاي نسبي اندازه گيري ها وجود دارد كه با استفاده از رابطه

E=2/n ×sum(d/s)×100 محاسبه مي شود. که در آن n تعداد نمونه های تکراری، d قدرمطلق تفاضل مقادیر و s مجموع آنها می باشد.

 

سوران قادری

miningeng.ir

نظر شما برای “بررسی دقت آنالیزها”

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.

مطالب مرتبط