روش فرکتال، کاربرد روش فرکتال، تعیین آنومالی ها، کاربرد فرکتال در تعیین آنومالی ها، آنومالی های ژئوشیمیایی

آخرین مطالب وبلاگ