عکس آنومالی های ژئوشیمیایی

مجموعه مقالات کاربرد روش فرکتال در تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی

برچسب ها: ,
نقد و بررسی: 0 کاربر
کد محصول:

5,000 تومان

روش فرکتال، روشی جدید و دقیق در تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی است. در این فایل حدود ۱۳ مقاله فارسی و انگلیسی در زمینه روش فرکتال ارائه شده است.

این محصول شامل 13 مقاله فارسی و انگلیسی در زمینه کاربرد روش فرکتال در جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه است که در ادامه تعدادی از چکیده ها آمده است:

1 : روش های ژئوشیمیایی از روش های بسیار موثر اکتشافی در پی جویی ذخایر معدنی در مقیاس ناحیه ای است که برای تعیین مناطق امید بخش و صرفه جویی در هزینه های اکتشافی در مراحل بعدی ضروری است. در این مطالعه با توجه به
ماهیت برداری داده های رسوبات آبراهه ای و در مقابل، ماهیت دایره ای روش های معمول درونیابی، سعی بر شناسایی کاربرد GIS و روش های درونیابی قابل انجام از طریق این نرم افزار می باشد. به این منظور سطوح ژئوشیمیایی برای غلظت های تک عنصری رسوبات آبراهه ای با استفاده از نرم افزار ArcGIS از طریق روش معکوس فاصله وزنی با فاصله محدود 150متر (که متناسب با چگالی نمونه برداری یک نمونه در هر 1-2کیلوتر مربعاست) و توان وزنی{2} ایجاد شدند، سپس نمودارهای لگاریتمی عیار- مساحت 2 چگالی نمونه برداری یک نمونه در هر مربوط به عناصر مختلف با استفاده از نرم افزار Excel رسم شدند و در نهایت ناهنجاریهای با اهمیتی از Fe ،Ba ،Li ،Cr ،Co،Ni ،S ،Mn ،Cu و Mo شناسایی شده و مناطق امید بخش در ناحیه مورد مطالعه معرفی شدند.

2: اولین مراحل اکتشاف اورانیوم، استفاده از داده های ژئوفیزیک هوابرد است که بـه صـورت کلـی و بـا پـرواز
هواپیماهای حامل آشکارسازهای اشعه گاما صورت می گیرد . با توجه به توزیـع عنـصر اورانیـوم در پوسـته زمـین
عمده ترین بخش مراحل اوّلیه اکتشاف اورانیوم، فاکتورها و روش های جدایش محدودهها و نقاط داغ آنومـالی از
جامعه زمینه میباشد. هندسه فرکتالی با چهـارچوبی متمـایزاز هندسـه اقلیدسـی و بـا مـدلی برگرفتـه از طبیعـت بـا
استفاده از توابع تکرار پذیر و دور پذیر برای توجیح روندهای طبیعـی از جملـه توزیـع عناصـر مختلـف در پوسـته
زمین جهت جدایش جوامع مختلف بکار گرفته می شود . هندسه فرکتالی با استفاده از نمودارهای تمـام لگـاریتمی
عیار- مساحتِ به دست آمده از بررسی تعداد 10769 داده رقومی منطقه اونلیق، قادر به جدایش پله ای محیطهای
متفاوت (زمینه، حدّ آستانهای، آنومالی) با توجه به ضریبزاویه منحنی عیـار – مـساحت مـی باشـد . در نهایـت
نقشه مربوط به مناطق آنومالی و معرفی اندیس های معدنیِ اورانیوم منطقه اونلیق بر اساس مدل های به دست آمده
از نتایج فرکتالی تهیه و ارایه شده است.

3: کانسار چاهمیر یک کانسار روي و سرب است که در جنوب شرق حوضه بافق و در مرکز ایران واقع شده و یکی از چند کانسار نوع سدکس در این منطقه است (مانند کوشک، زریگان و درهدهو). براي اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده این کانسار 72 نمونه رسوبات آبراهه- اي برداشت شد و نمونهها با استفاده از دستگاه MS-ICP براي 34 عنصر آنالیز گردید. با پردازش مقدماتی نتایج آنالیز، 23 عنصر براي مراحل بعدي کار انتخاب و دادههاي خام با کمک نقشه زمین شناسی منطقه به داده هاي شاخص غنیشدگی تبدیل شد. براي جداسازي آنومالیها از زمینه، از روش ساختاري فرکتالی محیط – مساحت و عیار – مساحت استفاده شد و براي اینکه نتایج دقیقتر باشد، جداسازي ، N.P و آنالیز فاکتوري) نیز مقایسه و بررسی گردید. در نهایت براي منطقه مورد 2 +انجام شده با روشهاي غیرساختاري دیگر ( SX و نقشه امتیازات فاکتوري است. 2 +بررسی سه نوع نقشه اصلی رسم شد که شامل نقشه فرکتالی عیار – مساحت، نقشه نمادین با روش SX نتایج این بررسی علاوه بر اینکه برتري روش فرکتال را در مقابل روشهاي غیرساختاري نشان میدهد برخی از خصوصیات ژئوشیمیایی معادن ماسیوسولفید نوع سدکس را نیز تأیید کرده است (افزایش باریم و منگنز در اطراف کانسار، کاهش استرانسیوم در منطقه و…)

:4

The high-grade uranium deposits in the Xiemisitan area, northwestern China, are genetically associated with the faulting of felsic volcanic or sub-volcanic rocks. Ferric iron alteration indicates that oxidizing hydrothermal fluids percolated through the rocks. In this study, we measured the gamma-ray intensities of rocks in the Xiemisitan area and we propose a hybrid method for the mapping of ferric iron alteration using concentration-area fractal modeling and spectral angle mapper. The method enables ferric iron alteration to be distinguished from potash-feldspar granitic rocks. The mapping results were integrated with structural data to assist with exploration for uranium in the study area. Using this approach, six prospective areas of mineralization were proposed. Of these areas, two anomalies with high gamma-ray intensities of 104 and 650 Uγ were identified and verified by field inspection. These observations suggest that Enhanced Thematic Mapper Plus images are a valuable tool that can improve the efficiency of uranium exploration

5.

This contribution introduces a fractal filtering technique newly developed on the basis of a spectral energy
density vs. area power-law model in the context of multifractal theory. It can be used to map anisotropic singularities of geochemical landscapes created from geochemical concentration values in various surface media such as soils, stream sediments, tills and water. A geochemical landscape can be converted into a Fourier domain in which the spectral energy density is plotted against the area (in wave number units), and the relationship between the spectrum energy density (S) and the area (A) enclosed by the above-threshold spectrum energy density can be fitted by power-law models. Mixed geochemical landscape patterns can be fitted with different S-A power-law models in the frequency domain. Fractal filters can be defined according to these different S-A models and used to decompose the geochemical patterns into components with different self-similarities. The fractal filtering method was applied to a geochemical dataset from 7,349 stream sediment samples collected from Gejiu mineral district, which is famous for its word-class tin and copper production. Anomalies in three different scales were decomposed from total values of the trace elements As, Sn, Cu, Zn, Pb, and Cd. These anomalies generally correspond to various geological features and geological processes such as sedimentary rocks, intrusions, fault intersections and mineralization..

نظر شما برای “مجموعه مقالات کاربرد روش فرکتال در تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی”

دیدگاه ها بسته شده اند.