نوشته هایی با برچسب آنالیر خوشه ای

محاسبات آماری در بررسی های اکتشافی ژئوشیمیایی

محاسبات آماری در بررسی های اکتشافی ژئوشیمیایی

محاسبات آماری آمار کلاسیک یا آمار سنتی شاخه ای از آمار است که توزیع کمیت مورد نظر را در یک یا چند جامعه، بدون در نظر گرفتن موقعیت فضایی آنها نسبت به یکدیگر، مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین در این شاخه از آمار این واقعیت که احتمال تشابه مقدار یک کمیت در دو جزء (نمونه) با موقعیت فضایی نزدیک به هم ممکن است بیشتر از دو نمونه دور از هم باشد، در نظر گرفته نمی شود. به عبارت دیگر توزیع فضایی داده ها مد نظر قرار نمی گیرد و

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ