نوشته هایی با برچسب بی هنجاری، ژئوشیمیایی، فرکتال، آنومالی

شناسایی بی هنجاریهای ژئوشیمیایی با روش فرکتالی عیار- تعداد

شناسایی بی هنجاریهای ژئوشیمیایی با روش فرکتالی عیار- تعداد

شناسایی بی هنجاریهای ژئوشیمیایی با روش فرکتالی عیار- تعداد   سوران قادری چکیده جدایش آنومالی از زمینه براساس داده های رسوبات آبراهه های از مهم ترین مباحث در اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای می باشد. در میان روش های متعدد اکتشاف ژئوشیمیایی، روش های فرکتالی از جمله متدهای نوین و دقیق مورد استفاده برای این امر هستند که در سال های اخیر کاربرد چشمگیری یافته اند. در این مطالعه روش فرکتالی عیار- تعداد به منظور جداسازی جوامع آنومالی از زمینه برای عناصر Co, Ba, Fe, Li, Cr و Cu به کار

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ