نوشته هایی با برچسب تجزیه و تحلیل، جوامع چند عنصری، تجزیه و تحلیل آنومالی های ژئوشیمیایی، تجزیه و تحلیل جوامع چند عنصری

تجزیه و تحلیل و به نقشه درآوردن جوامع چندعنصری

تجزیه و تحلیل و به نقشه درآوردن جوامع چندعنصری

تجزیه و تحلیل و به نقشه درآوردن جوامع چندعنصری روش های چند متغییره که بیشتر در مطالعه و تعیین کمیت جوامع چند عنصری در داده های ژئوشیمی اکتشافی به کار گرفته می شوند شامل آنالیز مولفه های اصلی(PCA)، آنالیز فاکتوری(FA)، آنالیز خوشه ای(CA)،آنالیز رگرسیونی(RA) و آنالیز تفریقی(DA)می باشد. PCA و FA در مطالعه روابط بین عنصری پنهان در چند مجموعه داده های تک عنصری مفید هستند. CA برای روابط بین نمونه مفید است.، در حالیکه RA و DA برای مطالعه ارتباط بین عنصری مانند ارتباط بین نمونه مفید هستند.RA و

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ