نوشته هایی با برچسب روش عیار- مساحت، کاربرد روش عیار- مساحت، روش فرکتال، تعیین حد آستانه ای، روش عیار- مساحت برای تعیین حد آستانه ای.

روش عیار- مساحت برای تعیین حد آستانه ای

روش عیار- مساحت برای تعیین حد آستانه ای

روش عیار- مساحت برای تعیین حد آستانه ای بحث زیر در مورد روش عیار- مساحت برای جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه از چنگ و همکاران (1994) اقتباس شده است. برای مجموعه ای از خطوط غلظت های تک عنصری، خطوط غلظت V و مساحت غلظت های تک عنصری مساوی یا بزرگتر از V و مساحت های محصور با هر خط [A(≥V)] اگر ویژگی چند فرکتالی داشته باشند رابطه زیر را تامین می کنند: (5.2)                                                                                                  که در آن  α نشان دهنده ی تناسب و توان α در رابطه نشان دهنده ی شیب خط مستقیم رسم

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ