نوشته هایی با برچسب عیار- تعداد

هندسه فرکتال

هندسه فرکتال

هندسه فرکتال به عنوان تعریف اولیه توسط Mandelbrot(1952, 1983)، فرکتال یک بعد Df دارد، که به عنوان بعد Hausdorff – Besicovich شناخته می شود، که از بعد مکانی (یا اقلیدسی)D فراتر می رود. یک فرکتال خطی ویژگی D=1 را که در هندسه اقلیدسی پذیرفته شده است ندارد، اما یک Df بین 1(D برای خط) و 2(D برای سطح) دارد. به طور مشابه، مناطق یا سطوح فرکتالی (دورنمای ژئوشیمیایی) مقادیری از Df را بین 2 و 3 (D برای حجم) دارند، حجم های فرکتالی مقادیری از Df  بیشتر از 3، و

بیشتر بخوانید
شناسایی بی هنجاریهای ژئوشیمیایی با روش فرکتالی عیار- تعداد

شناسایی بی هنجاریهای ژئوشیمیایی با روش فرکتالی عیار- تعداد

شناسایی بی هنجاریهای ژئوشیمیایی با روش فرکتالی عیار- تعداد   سوران قادری چکیده جدایش آنومالی از زمینه براساس داده های رسوبات آبراهه های از مهم ترین مباحث در اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای می باشد. در میان روش های متعدد اکتشاف ژئوشیمیایی، روش های فرکتالی از جمله متدهای نوین و دقیق مورد استفاده برای این امر هستند که در سال های اخیر کاربرد چشمگیری یافته اند. در این مطالعه روش فرکتالی عیار- تعداد به منظور جداسازی جوامع آنومالی از زمینه برای عناصر Co, Ba, Fe, Li, Cr و Cu به کار

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ