نوشته هایی با برچسب EDA، آنومالی های ژئوشیمیایی

آنالیز داده های اکتشافی(EDA)

آنالیز داده های اکتشافی(EDA)

آنالیز داده های اکتشافی EDA یک روش نیست بلکه یک رویکرد و فلسفه ی قوی در تجزیه و تحلیل داده هاست (Tukey, 1977).  که شامل مجموعه ای از آمار توصیفی است و بیشتر از ابزار گرافیکی استفاده می شود برای (الف) بدست آوردن دید کلی از مجموعه ای از داده ها، (ب) کشف ساختار داده ها،(پ) تعریف متغییرهای قابل توجه در داده ها، (ت) تعیین مقادیر خارج از ردیف و ناهنجاریها، (ث) فرضیه سازی و آزمون فرضیه ها، (ج) توسعه مدل های محتاطانه و (چ) شناسایی بهترین عملیات ممکن و

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ