تعیین صحت و دقت داده های آماری
 •  تعیین صحت و دقت داده ها

 • فهرست مطالبی که در این فایل توضیج داده شده اند:

 • کنترل کیفیت نتایج آزمایشگاهی

  • روش های گرافیکی

 • روش محاسباتی

 • مقایسه میانگین دو سری اندازه گیری با استفاده از آزمون استیودنت-t

 • مقایسه دو سری اندازه گیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون.

 

 • 1- تعیین صحت و دقت داده ها
 • به منظور استفاده ی مطلوب از نتایج اندازه گیری ها(مثلا عیارسنجی) باید از درجه اعتمادی که می توان به آنها داشت آگاه بود. بدین منظور آزمایشات کنترل کیفیت جهت تعیین خطای مراحل آماده سازی و اندازه گیری انجام می شود. به طور کلی قابلیت اعتماد به داده های حاصل از اندازه گیری تابع مقدار دو نوع خطای تصادفی و سیستماتیک است.

 

 • خطاهای تصادفی در اثر عوامل خارج از کنترل شخص عمل کننده حاصل می گردند و بدین لحاظ وجود آنها (نه بزرگی آنها) اجتناب ناپذیر است. ولی با به کارگیری دستگاههای دقیق تر یا روش های مناسب تر می توان مقدار آن را کاهش داد. از ویژگی های آماری این نوع خطا این است که جمع جبری آنها حول میانگین باید صفر شود……
 • برای دریافت فایل کامل، ایمیل و نام خود را وارد کنید.

نظر شما برای “تعیین صحت و دقت داده های آماری”

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.

مطالب مرتبط