روش عیار- مساحت برای تعیین حد آستانه ای
  • روش عیار- مساحت برای تعیین حد آستانه ای

  • بحث زیر در مورد روش عیار- مساحت برای جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه از چنگ و همکاران (1994) اقتباس شده است. برای مجموعه ای از خطوط غلظت های تک عنصری، خطوط غلظت V و مساحت غلظت های تک عنصری مساوی یا بزرگتر از V و مساحت های محصور با هر خط [A(≥V)] اگر ویژگی چند فرکتالی داشته باشند رابطه زیر را تامین می کنند:

(5.2)                                                                                               

 

که در آن  α نشان دهنده ی تناسب و توان α در رابطه نشان دهنده ی شیب خط مستقیم رسم شده توسط حداقل مربعات در نمودارlog- log است. اگر از یک طرف، رابطه عیار- مساحت نشان دهنده ی یک مدل فرکتال باشد، پس نمودار log- log می تواند با یک خط مستقیم رسم شده و در نتیجه با یک مقدار α مربوط به طیف وسیعی از V، نشان دهنده ی یک گروه از کنتورهای غلظت مشابه باشد. اگر از طرف دیگر، رابطه عیار- مساحت نشان دهنده ی یک مدل چند فرکتالی باشد، پس نمودار log- log می تواند با حداقل دو خط مستقیم نشان داده شود و با مقادیر مختلف α مربوط به رنج های مختلف V بازتاب گروه هایی از کنتورهای عیار مشابه باشد. در نتیجه، شکست ها در شیب خطوط مستقیم رسم شده در نمودار log- log می توانند برای تشخیص رنج های مختلف V استفاده شوند، که به طور مستقیم نشان دهنده ی جمعیت های مختلف در توزیع چگالی احتمال و توزیع فضایی مجموعه داده ها ی غلظت های تک عنصری است.

  • یک دو فرکتالی به عنوان یک دورنمای ژئوشیمیایی فرض می شود، یعنی یک مقدار آستانه (Vt) جدا از زمینه و غلظت های تک عنصری آنومالوس وجود دارد. غلظت های تک عنصری زمینه Vb و مساحت ها توسط چنین غلظت های تک عنصری ]یعنی[A(Vb≤Vt) که در رابطه توانی زیر صدق می کنند به کار گرفته شده اند:

 

(6.2)

 

 

که در آن Cb ثابت است وb α توان وابسته به مولفه زمینه است. غلظت های تک عنصری آنومالوس Va و مساحت ها توسط چنین غلظت های تک عنصری [یعنیA(Va>Vt)] که در رابطه توانی زیر صدق می کنند به کار گرفته شده اند.

(7.2)

 

 

که در آن Ca ثابت است و αα توان وابسته به مولفه آنومالوس است. پس اگر….ادامه مطلب

نظر شما برای “روش عیار- مساحت برای تعیین حد آستانه ای”

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.

مطالب مرتبط