کاربرد GIS در EDA (آنالیز داده های اکتشافی)

کاربرد GIS در EDA (آنالیز داده های اکتشافی)

برچسب ها:
  • کاربرد GIS در EDA

  •   مدیریت داده های فضایی

  • EDA به وضوح نیاز به یک پایگاه فضایی مختصات محل نمونه ها، ویژگی های داده های ژئوشیمیایی و دیگر ویژگی های ژئومورفولوژی و زمین شناسی مربوطه دارد که ممکن است در طول نمونه برداری صحرایی زمین مسطح ثبت شوند. یک پایگاه فضایی ممکن است در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ایجاد شود یا ایجاد نشود. از یک طرف چون بسته های نرم افزاری GIS وجود دارند که ابزارهای گرافیکی و آماری EDA را ندارند، یک پایگاه فضایی ایجاد شده در GIS باید به آسانی قابل ورود و خروج با هر بسته نرم افزاری باشد که EDA را پشتیبانی می کند. از سوی دیگر، چون بیشتر بسته های نرم افزاری آماری ابزار نقشه برداری ندارند، یک پایگاه فضایی ایجاد شده خارج از GIS باید به آسانی قابل ورود و خروج با نرم افزار GIS در دسترس کاربران باشد. بنابراین، عملکرد یک پایگاه فضایی بین GIS و بسته های نرم افزاری پشتیبان EDA بسیار مطلوب است.
  •  عملیات بر روی داده های فضایی

  • عملیات تحقیق فضایی در GIS در تقسیم مجموعه داده های ژئوشیمیایی تک عنصری به زیرمجموعه هایی براساس ویژگی های مکانی خاص متغییرها (سنگ شناسی) که تغییرات ژئوشیمیایی را کنترل می کنند مفید است. ممکن است مواردی وجود داشته باشند که داده های ژئوشیمیایی دیجیتالی بدست آمده شامل دیگر ویژگی های موضوعی داده ها نباشند(سنگ شناسی در محل نمونه ها) که برای تجزیه و تحلیل و تفسیر مهم هستند، اما چنین داده های موضوعی به عنوان نقشه دیجیتال در دسترس اند(وکتور یا رستر). در این گونه موارد، عملیات اتصال فضایی بین یک نقشه موقعیت نقطه نمونه و نقشه موضوعی می تواند برای اضافه کردن یک ویژگی جدید داده های موضوعی در پایگاه داده های ژئوشیمیایی انجام شود. بسته به نرم افزار GIS عملیات اتصال فضایی می تواند به سادگی از طریق جدول محاسبه انجام شود(شکل 7-1).
  • در برخی از نرم افزارهای GIS اضافه کردن ویژگی های جدید موضوعی در یک پایگاه داده های ژئوشیمیایی نیاز به یک نقشه قطع عملیات و به دنبال آن یک جدول اتصال عملیات دارد. ویژگی جدید اضافه شده می تواند به عنوان متغییر طبقه ای در ایجاد نمودار جعبه ای استفاده شود(5-1).
  • طبقه بندی مجموعه داده های ژئوشیمیایی تک عنصری(یا زیرمجموعه ها) مانند استانداردسازی داده های ژئوشیمیایی طبق کلاس های تعریف شده نمودار جعبه ای و آمار EDA می تواند در GIS انجام شود. این عملیات می تواند از طریق محاسبات جدولی ویژگی ها یا محاسبات نقشه ای انجام شود. شکل 8-1 یک مثال از محاسبات جدولی برای استاندارد کردن داده های آهن خاک براساس میانه یا چارک زیرمجموعه های داده ها با توجه به نوع سنگ در محل نمونه(شکلA5-1 را ببینید)و استفاده از فرمول (1.10) را نشان می دهد.
  •   تصویرسازی از داده های فضایی و اطلاعات جغرافیایی….ادامه..

نظر شما برای “کاربرد GIS در EDA (آنالیز داده های اکتشافی)”

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.

مطالب مرتبط