آلتراسیون

شناسایی آلتراسیون ها

برچسب ها:
نقد و بررسی: 0 کاربر
کد محصول:

10,000 تومان

 • فایل pdf با موضوع آلتراسیون که دربرگیرنده مطالب زیر است:

 • تعریف
 • عوامل کنترل کننده نوع آلتراسیون
 • گسترش و شدت آلتراسیون
 • زون های آلتراسیون
 •  آلتراسیون پتاسیک
 •  نحوه تشکیل آلتراسیون پتاسیک
 •  آلتراسیون سرسیتیک
 •  نحوه تشکیل آلتراسیون سرسیتیک
 •  آلتراسیون آرژیلیک متوسط
 •  آلتراسیون آرژیلیک پیشرفته
 •  آلتراسیون پروپلتیک
 •  نحوه تشکیل آلتراسیون پروپلتیک
 •  موقعیت زون پروپلتیک و اهمیت اکتشافی آن
 • آلتراسیون کلریتی
 • …..
 • شرایط تشکیل انواع زون های آلتراسیون
 • زون آرژیلیک
 • زون سرسیتیک
 • …..

نظر شما برای “شناسایی آلتراسیون ها”

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.