تحلیل آماری دو متغیره

فیلم آموزش انجام تحلیل آماری دو متغیره با spss

برچسب ها: ,
نقد و بررسی: 0 کاربر
کد محصول:

5,000 تومان

  • کاربرد spss  در اکتشافات ژئوشیمیایی:

  • نرم افزار spss و در کل تحلیل های آماری، اهمیت و کاربرد بسیاری در بررسی های اکتشافی دارد. تحلیل های آماری تک متغیره و چند متغیره بخش جدا نشدنی بررسی های اکتشاف ژئوشیمیایی هستند.

  • در اینجا به بررسی های آماری دو متغیره (ضریب همبستگی و رسم نمودار همبستگی) می پردازیم:

  • براي تعيين اينكه آيا ارتباط معني‌داري ميان تغييرات متغيرهاي آماري وجود دارد، ضرايب همبستگي ميان آنها محاسبه مي‌شود. براي این بررسي، دو نوع ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن به صورت ماتريس ضرايب همبستگي استفاده می شود. شرط محاسبه ضريب همبستگي پيرسون، نرمال بودن تابع توزيع متغيرها مي‌باشد. یکی ديگر از روشهاي بررسي ارتباط بين عناصر، رسم نمودار پراكنش(Scatter plot) مي‌باشد. نمودار زوج‌ مرتب‌هايي از مقادير دو عنصر كه تقريبا داراي تابع توزيع يكسان باشند ترسيم مي‌گردند. هر چه پراكندگي نقاط در نمودارهاي پراكنش بيشتر باشد پيوند بين متغيرها ضعيف‌تر است.

  • در این ویدئوی آموزشی نحوه ی انجام تحلیل دو متغیره شامل رسم نمودار همبستگی و تعیین ضریب همبستگی، نشان داده می شود.

 

  • کاربرد spss در اکتشاف ژئوشیمیایی:

  • نرم افزار spss و در کل تحلیل های آماری، اهمیت و کاربرد بسیاری در بررسی های اکتشافی دارد. تحلیل های آماری تک متغیره و چند متغیره بخش جدا نشدنی بررسی های اکتشاف ژئوشیمیایی هستند.

  • در اینجا به بررسی های آماری دو متغیره (ضریب همبستگی و رسم نمودار همبستگی) می پردازیم:

  • براي تعيين اينكه آيا ارتباط معني‌داري ميان تغييرات متغيرهاي آماري وجود دارد، ضرايب همبستگي ميان آنها محاسبه مي‌شود. براي این بررسي، دو نوع ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن به صورت ماتريس ضرايب همبستگي استفاده می شود. شرط محاسبه ضريب همبستگي پيرسون، نرمال بودن تابع توزيع متغيرها مي‌باشد. یکی ديگر از روشهاي بررسي ارتباط بين عناصر، رسم نمودار پراكنش(Scatter plot) مي‌باشد. نمودار زوج‌ مرتب‌هايي از مقادير دو عنصر كه تقريبا داراي تابع توزيع يكسان باشند ترسيم مي‌گردند. هر چه پراكندگي نقاط در نمودارهاي پراكنش بيشتر باشد پيوند بين متغيرها ضعيف‌تر است.

  • در این ویدئوی آموزشی نحوه ی انجام تحلیل دو متغیره شامل رسم نمودار همبستگی و تعیین ضریب همبستگی، نشان داده می شود.

 

نظر شما برای “فیلم آموزش انجام تحلیل آماری دو متغیره با spss”

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.